Kế hoạch số 1768/KH-SXD ngày 13/12/2021

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 666.34 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14/03/2022
  • Last Updated 14/03/2022

Kế hoạch số 1768/KH-SXD ngày 13/12/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng
Ngày 13/12/2021, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã ký Kế hoạch số 1768/KH-SXD về Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng.
Mục đích của Kế hoạch nhằm:
1. Cụ thể hóa việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và Đề án, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.
2. Xây dựng bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4. Phấn đấu giữ và thăng hạng bền vững Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).
Kế hoạch đặt ra các yêu cầu gồm:
1. Đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác kết quả CCHC năm 2021, phát huy những mặt mạnh và có giải pháp phù hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2022 cho phù hợp với thực tế đơn vị.
2. Các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch phải thống nhất, cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của các phòng để thực hiện và kiểm tra, giám sát. Công tác CCHC phải đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy Đảng. Xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt.
3. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo sự đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu nhiệm vụ CCHC năm 2022.
4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành đóng góp cho việc trụ và thăng hạng bền vững Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số chuyển đổi số (DIGITAL INDEX); cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
5. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với công tác đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức và công tác thi đua, khen thưởng.
Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên 07 lĩnh vực:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
2. Cải cách thể chế.
3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
5. Cải cách chế độ công vụ, công chức
6. Cải cách tài chính công
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch nằm trong ngân sách UBND tỉnh Sở Xây dựng năm 2022.

Bài viết liên quan

Next Post