Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ NGÀNH XÂY DỰNG

LỊCH SỬ NGÀNH XÂY DỰNG

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG Ngày 29-4-1958, theo Nghị quyết của kì họp thứ VIII Quốc hội khoá I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc – nay là Bộ Xây dựng…

LỊCH SỬ SỞ XÂY DỰNG HÀ GIANG

Lịch sử Sở Xây dựng Hà Giang

Vào ngày 03/10/1959 Chủ tịch UB hành chính tỉnh Hà Giang  đã ban hành quyết định thành lập Ty Kiến trúc Hà Giang (nay là Sở Xây dựng Hà Giang), một ngành kinh tế kỹ thuật trọng yếu của tỉnh.