Trung tâm Quy hoạch Xây dựng

1. Vị trí, chức năng

– Trung tâm Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định hiện hành.

– Trụ sở của Đơn vị đặt tại Tổ 9 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đô thị và khu dân cư, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức tư vấn những lĩnh vực phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

– Tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng  thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đô  thị và khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

–  Tổ chức tư vấn những lĩnh vực phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời giúp Sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng gồm: Quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch  phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, khu dân cư nông thôn, các quy hoạch chuyên ngành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết kế đô thị, lập đề án nâng cấp, phân loại đô thị trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh.

– Tư vấn quy hoạch xây dựng, cung cấp các tài liệu có liên quan đến quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Pháp luật.

– Tư vấn quản lý dự án các loại công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình công nghiệp nhóm B, nhóm C, các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn thẩm tra thiết kế – dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật…

– Giám sát chất lượng thi công các loại công trình xây dựng; lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng.

– Khảo sát, đo đạc, quan trắc, kiểm tra đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án đầu tư xây dựng.

– Nghiên cứu, dự báo khả năng phát triển không gian đô thị, nông thôn trong vùng lãnh thổ, vùng kinh tế theo quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh và các chủ đầu tư.

– Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch theo đề tài được duyệt hoặc theo hợp đồng nghiên cứu khoa học.

– Nghiên cứu, phổ biến thiết kế mẫu các công trình kiến trúc cho các vùng đô thị, nông thôn tỉnh.

– Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn.

– Thực hiện hợp tác và liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của Pháp luật;

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp của tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám  đốc Sở Xây dựng giao.

– Trung tâm được quyền ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức, các nhân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

– Tổ chức bộ máy, cơ cấu và tuyển dụng cán bộ, viên chức của Trung tâm, thực hiện theo quy định, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

– Cơ chế Tài chính theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3. Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (03 phòng)

+ Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phòng Thiết kế, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng

+ Phòng Tư vấn Quản lý dự án và Giám sát thi công xây dựng công trình.

4. Các thành tích đã đạt được của Đơn vị

Từ khi thành lập được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và sự cố gắng nỗ lực của tập thể người lao động, Trung tâm Quy hoạch xây dựng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc mà cấp trên giao.

Nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, Đơn vị đã tiến hành ký kết và hoàn thiện được rất nhiều hợp đồng có giá trị trên nhiều lĩnh vực: Tư vấn quy hoạch, tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra; quản lý dự án, đấu thầu…

Các dự án  Trung tâm Quy hoạch Xây dựng đã và đang thực hiện

4.1. Quy hoạch chi tiết:

– Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang.

– Quy hoạch chi tiết khu đô thị Tây Nam thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

– Quy hoạch chi tiết khu trung tâm công cộng, cây xanh cảnh quan tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

– Quy hoạch chi tiết khu công viên cây xanh thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

– Quy hoạch Chi tiết xây dựng trung tâm xã Bạch Đích, huyện Yên Minh

– Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Sủng Là, huyện Đồng Văn

– Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Nà Chì, huyện Xín Mần…

– Quy hoạch chi tiết khu du lịch Phia Dầu, xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

4.2. Quy hoạch chung:

– Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ, huyện Yên Minh giai đoạn 2011- 2030

– Quy hoạch Chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành,  Đồng Tâm, Đồng Tiến huyện Bắc Quang giai đoạn 2012-2022.

– Điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng xã Yên Định, huyện Bắc Mê giai đoạn 2021-2030

– Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ma Lé, Tả Lủng, Lũng Thầu và Lũng Phìn, huyện Đồng Văn giai đoạn 2021-2030.

– Điều chỉnh Quy hoạch chung quy hoạch xây dựng xã Minh Ngọc, Minh Sơn và Lạc Nông, huyện Bắc Mê giai đoạn 2021-2030…

4.3. Chương trình và khu vực phát triển đô thị, quy chế quản lý KTĐT:

– Hồ sơ khu vực phát triển đô thị thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

– Hồ sơ khu vực phát triển đô thị, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình

– Chương trình PTĐT thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

– Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị trấn Yên Minh

– Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đồng Văn…

4.4.  Đề án công nhận đô thị:

– Đề án phân loại đô thị loại V thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ

– Đề án phân loại đô thị loại V thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

– Đề án phân loại đô thị loại V thị trấn Mèo vạc, huyện Mèo Vạc

– Đề án phân loại đô thị loại V thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

– Đề án phân loại đô thị loại V xã Tân Quang, huyện Bắc Quang

– Đề án phân loại đô thị loại V xã Hùng An, huyện Bắc Quang…

4.5. Lập dự án và thiết kế công trình:

– Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang

– Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đồng Văn

– Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Văn

– Thủy lợi Bản Rịa, huyện Quang Bình

– Đài Hương 468 xã Thanh thủy huyện Vị Xuyên

– Trường PTDT bán trú THCS xã Bản Ngò, huyện Xín Mần

– Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn My Bắc, xã Tân Bắc

–  Nhà công vụ huyện Quang Bình

– Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Xây dựng Hà Giang…

   4.6. Giám sát thi công xây dựng công trình:

– Mặt bằng khu tái định cư cửa khẩu Thanh thủy

– San ủi mặt bằng khu tái định cư cụm công nghiệp xã Tân Bắc

– Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Yên Bình – Tiên Nguyên huyện Quang Bình

– Đường Hương Sơn – Yên Hà, huyện Quang Bình

– Đường từ cầu Nậm Thấu đi Tùng Bá (đoạn từ đập Bản Cưởm 2 đi Tùng Bá) xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

– Cải tạo nâng cấp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang: Cải tạo nâng cấp nhà làm việc phòng chống bướu cổ, cải tạo sửa chữa nhà xét nghiệm

– Trường tiểu học B thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn: Nhà lớp 2 tầng 7 gian 6 phòng học, nhà lưu trú học sinh 7 gian, nhà vệ sinh nhà tắm, hệ thống cấp nước điện chiếu sáng và sân bê tông, cổng hàng rào.

– Sửa chữa đập kênh mương thôn Trung Thành xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình

– Cải tạo, sửa chữa trụ sở của Sở Xây dựng Hà Giang …

4.7.  Thẩm tra Thiết kế và dự toán:

–  Trung tâm Hội nghị huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

– Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang

– Trường mầm non Sao Mai, huyện Quang Bình

–  Cầu treo Tân Nam, huyện Quang Bình

– Trường tiểu học xã Đường Thượng huyện Yên Minh: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà lưu trú học sinh 2 tầng và các hạng mục phụ trợ

– Trường mầm non Hoa Sen thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học

– Sửa chữa hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang

– Hạ tầng xã hội, san nền khu vực thuộc dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng nguy cơ thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn tại các xã Bản Ngò, Pà Vầy huyện Xín Mần

– Khắc phục hậu quả thiên tai Đường Tân Trịnh Xuân Minh

– Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang

– Trường THPT Thông Nguyên Hoàng Su Phì

– Trụ sở Ngân hàng Agribank Vị Xuyên

– Khách sạn Phương Đông

– Cải tạo, nâng cấp sử lý bãi chôn lấp rác thải huyện Quản Bạ

– Cửa hàng xăng dầu Cầu Mè

– Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Xuân Minh huyện Quang Bình đi Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì

– Trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang

– Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Tho, Nậm khẳm xã Tân Bắc, huyện Quang Bình…

4.8. Tư vấn quản lý dự án:

– Nhà làm việc Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

– Quy hoạch chi tiết khu đô thị Quyết Thắng, phường Ngọc Hà

– Quy hoạch Chi tiết Trung tâm xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần

– Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối hành chính Sở Xây dựng Hà Giang

4.9. Tư vấn Đấu Thầu

– Nâng cấp tuyến đường từ thôn Sơn Trung đi thôn Sơn Thành xã Hương Sơn huyện Quang Bình

– Cấp nước sinh hoạt thôn Mác Hạ xã Tân Trịnh huyện Quang Bình

– Sửa chữa Thủy Nông Nà Cháng thôn Nậm Khẳm xã Tân Bắc huyện Quang Bình

– Trụ sở làm việc BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

– Hội khuyến học, hội làm vườn

– Trường mầm non Sao Mai huyện Quang Bình

– Trung tâm Hội nghị huyện Quang Bình

– Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối hành chính Sở Xây dựng Hà Giang…